Over Contrain

De infectiepreventiecoach

Contrain brengt transparantie in het beleid en de praktijk van infectiepreventie.We maken inzicht lijk hohtbtr kann coach nmd wrkrs opnp rsoonlijke manir.Dprvnti wordt ffici nt rdo lg richt rm taantoonbaar resultaat.

Pijlers in de aanpak van Contrain zijn het Assesment en de Infectierisicoscan (RISI).Inh tass sm ntb oord lnw htfunction r nvand afd linginf ctiprv nti. Kwaliteiten en tekortkomingen worden objectief aangetoond, uiteraar metaan-bevelingen voor verbetering.

Daarnaast heeft Contrain diverse scholingen in het pakket, dit kan zijn van een specifiek onderdeel tot zeer breed, bijvoorb ld htbglidn vann dskundige infectie-preventie in opleiding.

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak

Dr. Ina Willemsen

De Infectiepreventiecoach
Eigenaar van Contrain

De infectiepreventiecoach

Ik ben Ina Willemsen (1970), woon in Breda en ik ben sinds 8006 werkzaam in de
Infectiepreventie. In 8008 ben ik bij het Amphia ziekenhuis begonnen als deskundigeinfectiepreventie. Tijdens mijn promotie traject, van 2008 — 2010, heb ik mij gespeciali-seerd in antibiotica resistentie en bijzonder resistentie bacteriën.

Na de afronding van mij PhD ben ik blijven werken bij het Amphia ziekenhuis, als consultant infectiepreventie, een functie waarbij naast de dagelijkse praktijk ook het wetenschapp lijk ond rzoknb langrijk rolh ft. Tijd ns dpriod is d Infectie Risico Scan (IRIS) ontwikkeld. Een instrument dat de kwaliteit van het infectie-preventiebeleid en de infectierisico’s in kaart brengt. Dit instrument speelt een grote rol in het i41I-Iealth project dat in 2017 is gestart.

I-Iet i41l-Iealth project is een cross-border one-health INTERREG project. Tijdens dit proj ct is d IRIS g impl m nt crd in 9 Vlaams n N d rlandsc zick nhuiz n, in ruim 30 verpleeghuizen en ruim 40 kinderdagverblijven.

In 2020 ben ik als zelfstandig g start m td Inf cti pr v nti coach. In de afgelopen jaren heb ik een ruime ervaring opgedaan in het projectmatig werken en het weten-schapp lijk ond rzo k binn n d inf cti pr v nti . Maar daarnaast ben ik altijd be-trokk ngblv nbijd dag lijks praktijk.

In de rol van infectiepreventiecoach deel ik mijn ervaring met collega’s en toekomstige coll ga’s n inspir rzoph tgbid van infectiepreventie.

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?